ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία με την επωνυμία VOATfilms διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση υπό τον τίτλο «a Cinematic Story» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί σε ένα τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voatfilms.com 

2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού. 

3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελιδας της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα ξεκινήσει στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και θα λήξει στις 25 Μαρτίου 2019

4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Από 25/02/2019 έως και 25/03/2019, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση διεκδικώντας το δώρο καλείται να ακολουθήσει όλους τους όρους που αναγράφονται στην σελίδα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση διεκδικώντας το Δώρο του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν ενεργούς και έγκυρους λογαριασμούς σε facebook για να μπορέσουν να συμμετέχουν. 

6. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/03/2019 και ώρα 12.00 πμ και θα αναδείξει αποκλειστικά ένα (1) τυχερο, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voatfilms.com

7. Ο τυχερος της κλήρωσης θα κερδίσει τα εξής δώρα (εφεξής αποκαλούμενα τα «Δώρα»): ένα βίντεο προβολέα EPSON EH-TW610 (αξίας 700 ευρώ).

8. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα Δώρα παραλαμβάνονται από τους τυχερούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού για μόνιμους κατοίκους Θεσσαλονίκης ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με έξοδα της εταιρίας για κατοίκους εκτός Θεσσαλονίκης.

9. Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν εμφανιστούν εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.

10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού.

12. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στα πλαίσια της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας με τους αναδειχθέντες από την κλήρωση τυχερούς. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων. 

Categories: Share

Leave a Reply

Thank you for your support! Remember the winner will be announced on this page March 25th , 2019.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή! Θυμηθείτε το αποτέλεσμα της κλήρωσης σε αυτή εδώ την σελίδα στις 25 Μαρτίου 2019.