Let it Fly ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΡΟΙ   ΚΑΙ      ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 Η εταιρεία με την επωνυμία VOATfilms διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση υπό τον τίτλο «Let it Fly» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί σε ένα τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voatfilms.com

2.  Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού.

3 Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελιδας της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα ξεκινήσει στις 07 Απριλίου 2017 και θα λήξει στις 17 Ιουλίου 2017.

4.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:  Από 07/04/2017 έως και 17/07/2017, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση διεκδικώντας το δώρο καλείται να ακολουθήσει όλους τους όρους που αναγράφονται στην σελίδα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση διεκδικώντας το Δώρο του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για  τις  οποίες  ο  συμμετέχων  έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού.

5.  Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο δώρο ή τον διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες κατά τον σχολιασμό τους στην ερώτηση "τί είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στα βίντεο της VOATfilms". Κάθε αναφορά στον διαγωνισμό ή το δώρο θα θεωρείται ως άκυρη συμμετοχή.

6.     Όλες  οι  συμμετοχές  θα  τοποθετηθούν  σε  κλήρωση  που  θα  πραγματοποιηθεί  στις 18/07/2017 και ώρα 12.00 πμ  και  θα  αναδείξει  αποκλειστικά  ένα  (1) τυχερο, 0 οποίος θα ειδοποιηθει γραπτώς μέσω του e-mail που είχε δηλώσει κατά την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voatfilms.com

7.     Ο  τυχερος  της  κλήρωσης  θα  κερδίσει  τα  εξής  δώρα  (εφεξής  αποκαλούμενα  τα
«Δώρα»): «DJI MAVIC PRO»

8.     Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα Δώρα     παραλαμβάνονται από τους τυχερούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με έξοδα της εταιρίας.

9.     Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν εμφανιστούν εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.

10.  Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεταιι  από  οποιαδήποτε  ευθύνη έναντι  οποιουδήποτε  τυχερού/νικητή  για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.

11.   Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού.

12. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στα πλαίσια της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικώς για λόγους επικοινωνίας με τους αναδειχθέντες από την κλήρωση τυχερούς. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και  για  καμία  αιτία  δεν  τα  μεταβιβάζει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο (νομικό  ή  φυσικό πρόσωπο)  παρά  μόνο  όπου  αυτό  προβλέπεται  από  το  νόμο και  μόνο  προς  τις αρμόδιες αρχές.
14Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.


Categories: Share

Leave a Reply

Thank you for your support! Remember to leave your full name and email on the comments above. The winner will be announced on this page December 20th , 2017. So stay tuned!

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή! Θυμηθείτε ονοματεπώνυμο και email. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης σε αυτή εδώ την σελίδα στις 20 Δεκεμβρίου 2017.