Κανόνες συμμετοχής διαγωνισμού SONY A5100

1.Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα.

2. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε διαγωνισμού.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μοναδική φορά, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τους επιμέρους όρους του κάθε διαγωνσιμού.

4. Οι νικητές, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, αναδεικνύονται με κλήρωση που γίνεται στα γραφεία της εταιρείας και ανακοινώνονται σε σχετικό post.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 30 ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.

6. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται με κούριερ χωρίς επιβάρυνση του νικητή.

7. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του www.voatfilms.com . Επιπρόσθετα, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει άκυρη μία ή περισσότερες συμμετοχές εφ” όσον θεωρηθεί ότι είναι παράτυπες, παραβιάζουν ή/και δεν συμμορφώνονται με το ευρύτερο πλαίσιο του έγκυρου και ηθικού ευ διαγωνίζεσθαι.

8. Η VOATfilms δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.

9. Η VOATfilms επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στην VOATfilms και η διοργανώτρια εταιρεία ρητώς διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους. Οι νικητές εξουσιοδοτούν τη VOATfilms να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων.

12.Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Categories: Share

Leave a Reply

Thank you for your support! Remember the winner will be announced on this page March 25th , 2019.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή! Θυμηθείτε το αποτέλεσμα της κλήρωσης σε αυτή εδώ την σελίδα στις 25 Μαρτίου 2019.